Am Yisrael Chai (Rahel)

01:19
Rahel
Shlomo Carlebach