Sivivon Sov Sov Sov 1 סביבון סוב סוב

01:33
Rahel
Levin Kipnis Traditional

Story

Hebrew English version - - 

Lyrics

סביבון - סוב סוב סוב

עממי 
מילים: לוין קיפניס
לחן: עממיסביבון - סוב סוב סוב, 
חנוכה הוא חג טוב. 
חנוכה הוא חג טוב, 
סביבון - סוב סוב סוב. 

סוב נא סוב כה וכה, 
נס גדול היה פה. 
נס גדול היה פה, 
סוב נא סוב כה וכה

SEVIVON SOV SOV SOV 
 

Sevivon, sov sov sov
chanukah hu chag tov

chanukah hu chag tov
sevivon, sov sov sov.

Sov na sov, ko vacho,
nes gadol haya po/sham
nes gadol haya po/sham
sov na sov, ko vacho.

 
SPINNING TOP 

Spinning top, spin spin spin,
Chanukah is a great holiday.

Chanukah is a great holiday.
Spinning top, spin spin spin,

Spin here and there, 
A great miracle happened here/there,
A great miracle happened here/there
Spinning top, spin spin spin.