Bat Sheva

01:26
Tofa'ah
Rahel aka Ann R. Silverman-Limor

Story

Bonus Track - Bass & Percussion

c Rahel aka Ann R. Silverman-Limor

Lyrics

Bass - Rahel

Percussion - Yona