The Wise One

02:05
Soundwaves
1986
Laiya

Story

c 1986 by Laiya